Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

Inspektionen för vård och omsorg

Alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg

Inspektörer med juristinriktning till avdelning öst, Stockholm

Ivo söker inspektörer med juristiriktning till avdelning öst för att handlägga ärenden som rör hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning
Inspektionen för vård och omsorg, Stockholm, 13 maj

Läs mer !
Visar annonser 1 till 1


1

Välkommen till Inspektionen för vård och omsorg

Om IVO

Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Korta fakta om IVO

 • IVO bildades den 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
 • Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor.
 • IVO har omkring 600 medarbetare.
 • Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och en myndighetsövergripande avdelning i Stockholm.

IVO:s arbete i korthet

Under ett år resulterar arbetet på IVO i:
 • Ca 17 000 tillsynsbeslut
 • Ca 2 500 inspektioner
 • Ca 3 000 beslut som rör tillståndsprövning

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

 Huvuduppgiften är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO kan inte kontrollera all verksamhet. Ansvaret för att det bedrivs god och säker vård och omsorg ligger hos huvudmännen och dess verksamhet. IVO kan däremot genom en väl fungerande analysverksamhet och inspektioner som fokuserar på egenkontroll kombinerat med stickprovskontroller bidra till en positiv utveckling av vården och omsorgen.

När IVO bildades den 1 juni 2013 tog myndigheten över den personal som tidigare arbetade på Socialstyrelsens tillsynsavdelning och på myndigheten arbetar nu ca 400 inspektörer.  

17 000 tillsynsbeslut under ett år 

Ärendena består bland annat av: 

 • Klagomålsärenden från enskilda patienter eller anhöriga
 • Anmälningsärenden enligt lex Sarah och lex Maria
 • Egeninitierade ärenden och regeringsuppdrag 

 Läs mer om de olika typer av anmälningar som IVO hanterar.

2 500 inspektioner under ett år

Inspektionerna är antingen föranmälda eller oanmälda och genomförs både i egeninitierade ärenden och i samband med utredning av anmälningar och klagomål som inkommit till myndigheten. Förutom inspektioner görs även besök hos vård- och omsorgsgivarna där samlade resultat från tillsynsverksamheten redovisas, i syfte att åstadkomma ett brett och systematiskt lärande.  

3 000 tillståndsbeslut per år

Utöver tillsynen ansvarar IVO också för tillståndsprövning. Tillstånd krävs för att bedriva viss verksamhet i privat regi, till exempel verksamhet som omfattar personlig assistans och behandlingshem för barn och ungdomar.  

Hur bidrar IVO:s tillsyn till en bättre vård och omsorg?

 • Inspektioner samt hantering av anmälningar och klagomål
Med hjälp av inspektioner och hantering av anmälningar och klagomål granskar IVO att den vård och omsorg som ges är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Om brister upptäcks kan IVO ställa krav på åtgärder från vård- eller omsorgsgivarens sida och rikta kritik mot eller anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). IVO har även möjlighet att utfärda förelägganden om vite och i vissa fall förbjuda fortsatt verksamhet.
 • Analys
IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden som myndigheten ser i verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 • Tillsynsåterföring och vägledning till verksamheterna

IVO ska återföra till verksamheterna vad myndigheten ser i tillsynen för att bidra till ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. Detta gör IVO bland annat genom att bjuda in företrädare för vård och omsorg till regionala återföringskonferenser. IVO ska även lämna råd och ge vägledning till verksamheterna. 

En regionaliserad verksamhet

De ca 400 inspektörerna vid sex regionala avdelningar runt om i landet genomför inspektioner och utreder anmälningar och klagomål. Ett 15-tal utredare vid avdelningen för analys och utveckling i Stockholm arbetar med analys och återföring av tillsynens resultat.